Si perdo la meva autonomia personal, i em trobo en una situació de dependència, que faig?

Quan una persona es troba en una situació de dependència, d’entre altres recursos i ajuts que es faciliten per part de la Generalitat de Catalunya hi ha la Llei de la dependència.

La Llei de la dependència es va crear l’any 2007 per donar suport en recursos assistencials i serveis adreçats a aquelles persones que no es poden valdre per si mateixes, i que necessiten suport en realitzar les Activitats Bàsiques de la Vida Diària (ABVD).

Tot i que la llei de la dependència es presenta com l’accés garantit de manera universal per aquelles persones que es troben en una situació de dependència, cal tenir en compte que molts dels recursos son municipals així que depenen dels pressupostos dels ajuntaments, i en molts casos s’afegeixen les llargues llistes d’espera, fet de dificulta en moltes ocasions a accedir de manera igualitària als recursos.

Per accedir als recursos i prestacions que presenta la cartera de serveis socials de Catalunya, es tindrà en compte la capacitat econòmica de la persona beneficiària. Cal ressaltar, que la llei de la dependència no és compatible amb una Gran invalidesa ja que la Generalitat de Catalunya considera que amb aquest 50% addicional ja es pot fer front als recursos i serveis necessaris.

Segons el grau de dependència obtingut es té dret a l’accés de les diferents ajudes, la quantia obtinguda de prestacions econòmiques o el copagament es tindrà en compte en funció de la capacitat econòmica de la persona beneficiària. Des de l’any 2014 apareix un Decret Llei el qual indica que segons la capacitat econòmica del beneficiari s'haurà de realitzar un copagament.

Graus de dependència:

 • GRAU I: les persones amb aquest grau de dependència tenen dret a rebre una prestació per cuidador no professional, rebre el servei d’atenció a domicili (SAD) i accés a un centre de dia.
 •  GRAU II i III: les persones amb aquest grau de dependència tenen dret a rebre una prestació de cuidador no professional, rebre el servei d’atenció a domicili (SAD) i accés a un centre de dia i residència.           
Entre moltes d’altres, algunes de les ajudes més comunes són:
 • Prestació per cuidador no professional.
Segons el grau de dependència obtingut i la capacitat econòmica la persona beneficiaria té dret a rebre una quantitat determinada de diners.
 • Servei d’Atenció a Domicili (SAD).
  • Grau I: 20h mensuals.
  • Grau II: De 21h a 45h mensuals.
  • Grau III: De 46 a 70h mensuals.
 • Accés a Centre de dia i servei residencial.
 • Accés a servei de residencia temporal per descàrrega familiar.

Aquest últim, és un programa d’atenció residencial temporal adreçat a persones amb dependència i/o discapacitat que viuen al domicili. L’objectiu és descarregar i donar qualitat de vida als seus familiars i/o cuidadors principals. L’estada serà de màxim dos mesos a l’any i el copagament es realitzarà en funció de la capacitat econòmica de la persona beneficiària.
 
Des del primer moment, les treballadores socials de la Fundació Miquel Valls faciliten i donen suport en la tramitació de les ajudes que es proporcionen per part de la Cartera de Serveis Socials. Per més informació sobre l’accés dels recursos i serveis relacionats amb la Llei de la dependència les famílies us podeu adreçar als Serveis Socials d’Atenció Primària de la zona on es donarà una informació més personalitzada.

Departament de Treball Social de la Fundació Miquel Valls

NEWSLETTER 

Subscriu-te i rep mensualment tota la informació sobre la Fundació Miquel Valls

Subscriure'm