avantatges fiscals

Segons estableix la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal d’entitats sense ànim de lucre i incentius fiscals al mecenatge, en que el capítol 1 del art. 20 de la citada llei, modificada pel Reial Decret-Llei 17/2020 de 5 de maig (BOE 6/5/2020), les deduccions fiscals aplicables a les donacions directes a favor de la Fundació són les següents:

 

Donacions realitzades per particulars:La deducció dels primers 150€ de donatiu que es realitzin en un mateix any serà del 80%. La resta dels donatius a partir d’aquests 150€ serà del 35%. Aquestes persones que anteriorment ja hagin col·laborat amb la Fundació durant els dos anys anteriors i que realitzin un donatiu igual o superior, a partir dels 150€ donats, la deducció serà del 40%. La deducció aplicada no podrà excedir el 10% de la base imposable del període del contribuent. Per l’excés no es podrà aplicar deducció.

 

Donacions realitzades per organitzacions o empreses:


 
En el cas que la col·laboració sigui puntual es deduirà el 35%. En el propòsit que ja s’hagin realitzat donatius iguals o superiors en els dos anys anteriors la deducció en la quota serà del 40%. La base d'aquesta deducció no podrà excedir el 10% de la base imposable del període. No obstant això, l'excés es podrà aplicar en els períodes impositius que conclouen en els 10 anys immediats i successius.
 


Base de les deduccions per donatius, donacions i aportacions:

En el supòsit de donatius dineraris, el seu import.

En els donatius o donacions de béns o drets, el valor comptable que tinguessin en el moment de la transmissió i, si no és el cas, el valor determinat conforme a les normes de l'Impost sobre Patrimoni.Donacions realitzades per no residents:

La deducció de la quota íntegra de l'Impost sobre la Renda de No Residents (IRNR) dels primers 150€ de donatiu que es realitzin en un mateix any serà del 80%. La resta dels donatius a partir d’aquests 150€ serà del 35%. Aquestes persones que anteriorment ja hagin col·laborat amb la Fundació durant els dos anys anteriors i que realitzin un donatiu igual o superior, a partir dels 150€ donats,  la deducció serà d’un 40%.

La base d'aquesta deducció no podrà excedir el 10% de la base imposable del conjunt de les declaracions presentades en aquell termini.

NEWSLETTER 

Subscriu-te i rep mensualment tota la informació sobre la Fundació Miquel Valls

Subscriure'm