atenció domiciliària

Aquest programa d’atenció es desenvolupa en els domicilis dels afectats, ja que sovint, i com a conseqüència de les característiques de la malaltia, tenen dificultats a l’hora de desplaçar-se. L’atenció és personalitzada i a càrrec d’un equip multidisciplinari format per professionals especialitzats en el tractament de l’ELA.

- Programa de Treball Social:

La treballadora social informa sobre la malaltia i ofereix un suport emocional continuat, així com assessorament a l’hora de tramitar ajudes, accedir a diferents serveis i realitzar altres gestions. Quan un afectat o la seva família es posa en contacte amb la Fundació, rep una primera visita a càrrec d’un membre de l’equip de Treball Social, el qual a partir d’aquell moment s’encarrega de dur a terme un seguiment continuat, amb visites periòdiques, coordinant l’atenció amb la resta de professionals de la Fundació i/o altres professionals externs.

- Programa de Teràpia Ocupacional:

La terapeuta Ocupacional valora i detecta les necessitats reals a l’hora de realitzar les activitats de la vida diària; assessora sobre els productes de suport necessaris i el seu corresponent maneig (cadires de rodes elèctriques, grues de transferència, material de comunicació alternativa, etc.); assessora sobre la supressió de barreres arquitectòniques; reeduca en les activitats de la vida diària i proporciona una educació sanitària als usuaris i als seus cuidadors.

La Fundació també posa a disposició dels afectats el Banc de Productes de Suport i el Servei d’Ortopèdia ELA sense ànim de lucre.

Ambdós serveis busquen donar resposta a la gran necessitat que tenen les persones afectades d'ELA d’utilitzar materials de suport que les ajudin a millorar la seva qualitat de vida, el seu confort i la seguretat necessària per desenvolupar les activitats del dia a dia.

L’Ortopèdia ELA és una ortopèdia sense ànim de lucre, on la filosofia i els valors de la nostra Fundació es mantenen intactes i a la vegada els beneficis obtinguts reverteixen integrament en el funcionament de l’entitat.

Algunes famílies tenen dificultats a l’hora accedir als productes de suport perquè no disposen de recursos econòmics suficients i/o per les dificultats d’aconseguir les ajudes de les administracions. El Banc de Productes de Suport pretén donar resposta a aquestes necessitats i contribuir que totes les persones afectades d'ELA puguin disposar dels productes de suport que necessiten, amb prèvia valoració del terapeuta ocupacional. Com la resta dels serveis que ofereix la Fundació, el material del banc i de l’ortopèdia es lliura i es recull al domicili de l’afectat.

- Programa d’Atenció Psicològica:

Centrat en el suport emocional i terapèutic durant les diferents fases de la malaltia i l’assessorament en la presa de les decisions vitals. Contribueix a millorar la gestió dels diferents estats emocionals, maximitzant els recursos personals interns i externs, per tal de potenciar la percepció de control i la resolució dels obstacles derivats de la malaltia.

Des de l’any 2014 la Fundació Miquel Valls és part del Programa d’Atenció integral a persones amb malalties avançades de l’Obra Social “la Caixa” esdevenint un Equip d’Atenció Psico-social (EAPS) especialitzat en Esclerosi Lateral Amiotròfica per a tot el territori de Catalunya. Aquest equip el formen professionals i voluntaris de la Fundació Miquel Valls i ofereix atenció psico-social-espiritual a les persones afectades d’ELA i les seves famílies, en col·laboració amb els equips d’atenció a aquestes patologies d’organitzacions públiques o concertades (centres hospitalaris, centres sociosanitaris, PADES, etc), amb la finalitat d’oferir una atenció integral, cobrint les necessitats i les demandes en les àrees de l’atenció emocional, espiritual i social dels pacients i les seves famílies, de l’atenció al dol i oferint suport als professionals dels equips sanitaris, complementant la seva actuació i coordinant totes les intervencions.


El nostre repte és continuar treballant per tal d’oferir la millor atenció personalitzada possible a totes les persones afectades d’ELA i els seus familiars de tot Catalunya.

 

 

nova newsletter

Subscriu-te i rep mensualment tota la informació sobre la Fundació Miquel Valls